Khoa học Công nghệ

Các văn bản mới của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Friday, 09 November 2018 18:02 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 23/10/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hai Quyết định, cụ thể như sau:


   1. Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0).


   2. Quyết định số 1705/QĐ-BTTTT ban hành Hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0).


   Chi tiết các văn bản nêu trên được đăng tải tại Mục "VĂN BẢN PHÁP QUY"

VPS


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip