Khoa học Công nghệ

1.  Các văn bản mới của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2.  Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 đối với các nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp cơ sở và mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN
3.  Đề tài khoa học công nghệ năm 2016

Sông hanEU  

Video clip