News & Events

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Friday, 12 January 2018 08:46 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính đã ban hành Hệ thống Mục lục NSNN kèm theo tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 và Công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30 tháng 5 năm 2017 về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN. Theo đó:


   - Đối với năm ngân sách 2017: Thông tư số 324/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành áp dụng đối với Bảng chuyển đổi từ công năng chính của dự án đầu tư của ngành, lĩnh vực đầu tư công theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg và lĩnh vực chi NSNN theo Luật NSNN số 83/2015/QH13 sang mã số nhiệm vụ chi áp dụng cho năm ngân sách 2017. Các nội dung còn lại vẫn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện về Hệ thống Mục lục NSNN.


   - Từ năm ngân sách 2018 trở đi: Thông tư số 324/2016/TT-BTC có hiệu lực toàn bộ và thay thế Hệ thống Mục lục NSNN ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện.


   Ví dụ một số thay đổi khi hạch toán Khoản từ năm ngân sách 2018 như sau:

BangThayDoiKhiHachToanKhoan
Kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC


P. TCKT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip