Thực hiện chỉ thị 29 của Thành ủy

1.  Thực hiện chỉ thị 29 năm 2016
2.  Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 29-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Sông hanEU  

Video clip