Bus station

Quyết định đưa Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng tiếp tục khai thác

Friday, 18 November 2011 10:52 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 02 tháng 11 năm 2011, Sở Giao thông vận tải đã có Quyết định số 878/QĐ-SGTVT về việc đua bến xe Trung tâm Đà Nẵng vào tiếp tục khai thác. Nội dung Quyết định như sau :
   Điều 1. Công bố đưa Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng tiếp tục khai thác với các nội dung sau:
      - Tên: Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng;
      - Tên đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng;
      - Vị trí: Phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng;
     - Tổng diện tích đất: 62.574 m2 ;
     - Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng đạt quy chuẩn loại 1; Mã số là 11.
   Điều 2. Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng tiếp tục khai thác kể từ ngày ký quyết định.
  Điều 3. Các ông Trưởng phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện, Trưởng các phòng, ban trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
                                                                                                        Đặng Nam Sơn


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip