TIN NỔI BẬT

Thông báo Bộ Thủ tục hành chính mới ban hành của Sở Giao thông vận tải 2017

Monday, 09 October 2017 10:29 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 5482/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. So với Bộ thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 8523/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016, Bộ thủ tục hành chính mới ban hành gồm 76 thủ tục, trong đó:


   - Thủ tục hành chính mới ban hành: 02 thủ tục.


   - Thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung: 48 thủ tục.


   - Thủ tục hành chính giữ nguyên: 26 thủ tục.


   - Thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ: 01 thủ tục.


   Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng được đăng tải và cập nhật tại chuyên mục thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử chuyên ngành Sở Giao thông vận tải (http://sgtvt.danang.gov.vn) và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


   *Chi tiết xem tại file đính kèm cuối bài viết.


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Danh mục Bộ thủ tục hành chính Sở GTVT 2017.pdf)Danh mục Bộ thủ tục hành chính Sở GTVT 2017.pdf[Bộ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải 2017]2520 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Nội dung cụ thể từng thủ tục hành chính 2017.pdf)Nội dung cụ thể từng thủ tục hành chính 2017.pdf[Chi tiết từng thủ tục]2384 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip