Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
61 104/2016/QH13 Luật tiếp cận Thông tin 06/04/2016 01/07/2018
62 12/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. 26/03/2016 05/04/2016
63 10/2016/TT-BXD Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. 15/03/2016 30/04/2016
64 05/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 10/03/2016 01/05/2016
65 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 10/03/2016 01/05/2016
66 08/2016/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng 10/03/2016 01/05/2016
67 34/QĐ-SGTVT Ban hành danh mục hồ sơ dự kiến 2016 07/01/2016 07/01/2016
68 92/2015/TT-BGTVT Quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô 31/12/2015 01/03/2016
69 91/2015/TT-BGTVT Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ 31/12/2015 01/03/2016
70 85/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không 31/12/2015 01/03/2016
71 136/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 31/12/2015 15/02/2016
72 82/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dựng cho xe mô tô, xe gắn máy điện và quy chuẩn quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện. 30/12/2015 01/07/2016
73 79/2015/TT-BGTVT Ban hanh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 10/12/2015 01/04/2016
74 1662/HD-SNV Về việc báo cáo thông kê cơ sở, tổng hợp và tự đánh giá, xếp loại công tác văn thư lưu trữ trực tuyến 07/12/2015 07/12/2015
75 6533/TCĐBVN-QLPT&NL hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên hội đồng, tổ sát hạch lái xe và công tác quản lý sát hạch viên 26/11/2015 01/01/2016
76 6534/TCĐBVN-QLPT&NL Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A1, A2 26/11/2015 01/01/2016
77 6535/TCĐBVN-QLPT&NL Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A3, A4 26/11/2015 01/01/2016
78 6536/TCĐBVN-QLPT&NL Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FB2, FD và FE 26/11/2015 01/01/2016
79 6537/TCĐBVN-QLPT&NL Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng B1, B2, C, D và E 26/11/2015 01/01/2016
80 6538/TCĐBVN-QLPT&NL Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FC 26/11/2015 01/01/2016

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia