Giấy phép đường cấm

1.  Danh sách cấp phép ô tô vào đường cấm tháng 1 năm 2018
2.  Danh sách cấp phép ô tô vào đường cấm tháng 2 năm 2018
3.  Danh sách cấp phép ô tô vào đường cấm tháng 3 năm 2018
4.  Danh sách cấp phép ô tô vào đường cấm tháng 4 năm 2018

Sông hanEU  

Video clip