Đưa Nghi quyết của Đảng vào cuộc sống

Cho phép sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 04 April 2018 16:19
There are no translations available.


   Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017,


   Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê trong các trường hợp:


   - Tài sản được giao, đầu tư mua sắm thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất.


   - Tài sản không do ngân sách Nhà nước đầu tư được mua sắm theo dự án do cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để phục vụ hoạt động kinh...
Read more...
 

Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 20 March 2018 14:21
There are no translations available.


   Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2018 và áp dụng đối với quyết toán ngân sách nhà nước từ năm 2017, thay thế Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính.


   Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng NSNN lập và gửi báo cáo cho đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp, hoặc gửi cơ quan tài chính cùng cấp (trường hợp không có đơn vị dự toán cấp...
Read more...
 

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tưởng Chính Phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 16 March 2018 16:20
There are no translations available.


   1. Đối tượng áp dụng:


   a) Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).


   b Các chức danh làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị:


   - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, pháp luật về viên chức;


   - Cá nhân ký hợp đồng lao động không xác...
Read more...
 

Tuyên truyền chính sách huy động đóng góp trong nhân dân

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 25 January 2018 14:27
There are no translations available.


   Thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTgngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, trong thời gian qua, các đơn vị và địa phương đã thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, qua báo cáo tình hình các quỹ 06 tháng đầu năm 2017 và một số ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan thì thực tế hiện nay vẫn còn một số đơn vị và địa phương...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip