Đưa Nghi quyết của Đảng vào cuộc sống

Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 20 March 2018 14:21
There are no translations available.


   Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2018 và áp dụng đối với quyết toán ngân sách nhà nước từ năm 2017, thay thế Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính.


   Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng NSNN lập và gửi báo cáo cho đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp, hoặc gửi cơ quan tài chính cùng cấp (trường hợp không có đơn vị dự toán cấp...
Read more...
 

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tưởng Chính Phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 16 March 2018 16:20
There are no translations available.


   1. Đối tượng áp dụng:


   a) Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).


   b Các chức danh làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị:


   - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, pháp luật về viên chức;


   - Cá nhân ký hợp đồng lao động không xác...
Read more...
 

Tuyên truyền chính sách huy động đóng góp trong nhân dân

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 25 January 2018 14:27
There are no translations available.


   Thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTgngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, trong thời gian qua, các đơn vị và địa phương đã thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, qua báo cáo tình hình các quỹ 06 tháng đầu năm 2017 và một số ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan thì thực tế hiện nay vẫn còn một số đơn vị và địa phương...
Read more...
 

Thể lệ cuộc thi "TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (1925 - 2015)

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 03 August 2017 15:14
There are no translations available.


   Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/BTGTU ngày 26-6-2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925 - 2015, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi, như sau:

Điều 1: Mục đích, yêu cầu

- Nhằm tăng cường giáo dục truyền thống đấu tranh yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; phát huy tác dụng của 3 tập sách do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức biên soạn...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip